tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./09.01.2023/2023-26

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EMEK KOMİSYONU YÖNERGESİ

 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1
Bu yönergede ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na bağlı Emek Komisyonu kurulmuştur.

Amaç
Madde 2
İnsanlığın yarattığı olay, olgu ve değerler toplamını ifade eden kültür’ün yaratıcısının emek’ten ibaret olduğu bilinciyle; emeğin önemini vurgulama, bu yönde kamuoyunda var olması gereken doğru bilinci oluşturma ve emeğin hak ettiği konuma kavuşmasını sağlama adına, hukuki alt yapının geliştirilmesi için teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, komisyonun temel amacını oluşturmaktadır.

Kapsam
Madde 3
Bu Yönerge; Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak kurulan Emek Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Görev ve Etkinlikler
Madde 4
Komisyon Türkiye Barolar Birliği yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

 1. TBMM ve diğer ilgili idari organlarca, emeğin hukukunu düzenlemek üzere yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına, bilimsel nitelikte önermelerle katkı sunmak,
 2. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden; hukukun temel ilkelerine. Anayasal hükümlere, insan hak ve özgürlüklerine aykırılığı tespit edilenler hakkında; kamuoyunu aydınlatıcı ve yetkilileri uyarıcı nitelikte bilimsel raporlar hazırlamak,
 3. Emeğin anlam ve önemi konusunda, toplumda ve özellikle hukukçularda olumlu bilinç oluşturmaya yönelik olarak, bilgilendirici ve aydınlatıcı nitelikte konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek,
 4. Emekçilerin hakları konusunda ve belirli olay ve olgular ekseninde etkinlikler gerçekleştirmek üzere, emek örgütlerinin temsilcileri ile platformlar oluşturmak,
 5. Uluslararası emek örgütleri ve özellikle emekçilerin hukuku ile ilgili faaliyetler yürüten kuruluşlarla, uluslararası ölçekte iş birliği, dayanışma ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
 6. Emek örgütlenmelerinin etkinliğini ve yaygınlığını teşvike yönelik hukuksal altyapı çalışmaları yapmak,
 7. Türkiye Barolar Birliği internet sitesi içinde komisyon çalışmalarına ait alan oluşturmak,
 8. Kölelik anlayışını çağrıştırıcı ve insanlık onurunu incitici şekilde, emeği doğrudan ticaretin metaı haline getiren emek taşeronluğu uygulamasını kaldırmaya yönelik olarak, toplumsal ve hukuksal düzlemde etkinlikler yapmak,
 9. Amaç doğrultusunda, tahmini bütçesiyle birlikte Başkan’a sunulmak ve yetkili organdan onay alınmak suretiyle belirtilen çalışmalarda bulunmak,
 10. Yönetim Kuruluna komisyonun çalışmalarına ve çalışma alanına ilişkin raporlar hazırlamak ve öneriler sunmaktır.

II.BÖLÜM
YAPILANMA

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 5-

 1. Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
 3. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları

Madde 6- TBB Emek Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan gruplan birleştirip ayırabilir.

Danışma Kurulu
Madde 7- Danışma Kurulu üyeleri; özellikle emek alanında teorik ve pratik çalışmalar yürüten veya geçmişte bu çalışmaları yapmış kişilerle, emek örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının temsilcileri arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca seçilen en az 20 üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.
Danışma Kurulu Sözcü veya sekreterin çağrısı üzerine 6 ayda bir olağan toplantı yapar.

III.BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 8- Yönetim’in 26.10.2018 gün ve 2018-1264 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Emek Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 9-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 10- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.